KTO SME

O našej súkromnej materskej škole

Súkromná materská škola "Ako u mamičky" je celoročné bilingválne edukačné zariadenie pre deti od 1,8 do 6 rokov s prevádzkou od 7:00 do 17:00.
Súkromná materská škola "Ako u mamičky" je zameraná na poskytovanie komplexnej starostlivosti o vaše dieťa na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú zabezpečujú vysokoškolsky vzdelaní odborníci.
Súčasťou poskytovanej starostlivosti je priebežná výučba anglického a nemeckého jazyka.

Zriaďovateľom a prevádzkovateľom súkromnej materskej školy "Ako u mamičky" je právnická osoba: Kubusu s.r.o., so sídlom Tolstého 7, Bratislava,

IČO: 47 222 255,
DIČ: 2023847485,
zapísaná v OR OS Bratislava I.,
oddiel: Sro vložka č. 91597/B

Odborný garant a riaditeľ súkromnej materskej školy "Ako u mamičky"

PaedDr. Soňa Kikušová, CSc., má ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v danom odbore a je odborníkom v predprimárnej edukácii. V oblasti predprimárneho a vysokoškolského vzdelávania a pôsobí 24 rokov. Z toho 8 roky vedie súkromnú materskú školu, v ktorej zároveň učí ako učiteľka.
22 rokov pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Katedre predprimárnej a primárnej edukácie ako vysokoškolský učiteľ. Je aktívnym školiteľom pre rôzne vzdelávacie inštitúcie a školí pedagógov na rôznych stupňoch škôl najmä na využívanie inovačných stratégií v edukácií. Celú svoju profesionálnu prácu zameriava na problematiku predprimárnej edukácie, kde je výrazne publikačne a vedecky činná. Je autorkou viacerých článkov, vedeckých štúdií a odborných publikácií. Všetky svoje odborné poznatky a profesijné spôsobilostí aplikuje do pôsobenia na deti v súkromnej materskej školy tak, aby poskytované služby boli v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami v oblasti pedagogiky a psychológie a tak, aby každé dieťa sa efektívne a adekvátne rozvíjalo v súlade so svojim potenciálom.
Výskumne sa profiluje v oblasti sociálneho a morálneho rozvoja dieťaťa v predprimárnom období, problematike teórie hry a jej využitia v edukácii a na didaktiku nadobúdania kompetencií kultúrnej gramotnosti deťmi od útleho veku. Vedecky a výskumne sa zaoberá aplikáciou inovačných postupov a stratégií v predprimárnej edukácií a bola členkou viacerých vedeckých grantov.
Je autorkou článkov a vedeckých štúdií, okrem iného spoluautorkou odbornej publikácie: Predškolská a elementárna pedagogika (2001), spoluautorkou publikácie: Dieťa a hra (2004) a bola vedúcou autorského kolektívu pre tvorbu učebníc pedagogiky pre stredné odborné školy (Pedagogika pre 1. ročník stredných odborných škôl, 2002).

Copyright © 2014 akoumamicky.sk - Súkromná materská škola, webdesign by Marek Pobjecký